تبلیغات
دبستان غیرانتفاعی شرافت

دبستان غیرانتفاعی شرافت
" تجربه دیروز " تلاش امروز " امید به فردا " 
قالب وبلاگ

رأی‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ 79/2/29 

در راستای‌ رسالت‌ و مأموریت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهی‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌دانش‌آموزان‌ بر پایه‌ تعالیم‌ و دستورات‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ ابتدایی‌به‌ شرح‌ زیرتعیین‌می‌شود. مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ افرادی‌ كه‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی‌ برعهده‌ دارند،مكلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیتها و انجام‌ وظایف‌ مربوط بگونه‌ای‌ اقدام‌ نمایند كه‌ تاپایان‌ دوره‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌ شده‌ممكن‌ باشد.(1) 
اعتقادی‌ : 
-1 اصول‌ دین‌ رامی‌داندوبه‌ آن‌ معتقد است‌ . 
-2خداوندرادوست‌داردواورابهترین‌یاوروكمك‌می‌داند. 
-3 بازندگی‌ انبیاء اولوالعزم‌ به‌ ویژه‌ نبی‌ اكرم‌ (ص‌) ومعصومین‌ تاحدودی‌ آشناست‌ وآنان‌ رادوست‌ دارد. 
-4 بامعنای‌ معاد آشناست‌ و می‌داند كه‌ انسان‌ دركارهایی‌ كه‌ انجام‌ می‌دهد نزد خداوندپاسخگواست‌. 
-5 به‌ اولیاء دین‌، بزرگان‌ و شخصیتهای‌ اسلامی‌ احترام‌ می‌گذارد. 
-6 معنای‌ تولی‌ و تبری‌ رامی‌داند. 
-7 قرآن‌ را از رو می‌خواند و باترجمه‌ برخی‌ از سوره‌ها آشنایی‌ داشته‌ و از حفظ می‌خواند. 
-8 ترجمه‌ بعضی‌ از احادیث‌ ساده‌ رامی‌داند. 
-9 نمازرابه‌ درستی‌ می‌ خواند وبااحكام‌ ضروری‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌ . 
-10 نمازهای‌ واجب‌ را با رغبت‌ می‌خواند. (برای‌ دختران‌) 
-11 افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخیص‌ می‌دهد واحكام‌ مربوط را رعایت‌ می‌كند. 
-12 با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تكلیف‌ و تقلید آشنا است‌ و احكام‌ را در حد ضرورت‌ می‌داند وبه‌آن‌ عمل‌ می‌كند. (برای‌ دختران‌) 
-13 باحلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحكام‌ مربوط رادرحد ضرورت‌ رعایت‌ می‌كند. 
-14 معنای‌ امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منكر را می‌داند. 
-15 به‌ مجاهدین‌ در راه‌ خدا و شهداء احترام‌ می‌گذارد. 
-16 زمان‌ها و مكان‌های‌ مقدس‌ ومهم‌ رامی‌شناسد. 
-17 به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ می‌دهد و آداب‌ آن‌ را می‌داند. 
اخلاقی‌: 
-1 راستگو وامین‌ است‌. 
-2 مؤدب‌ و مهربان‌ است‌. 
-3 به‌ عهد خود پای‌بنداست‌ . 
-4 مظاهر حیا و عفت‌ در او آشكار است‌ . 
-5 احترام‌ به‌ بزرگترهاراوظیفه‌ خودمی‌داند وبه‌ نظرات‌ آنهاتوجه‌ می‌كند. 
-6 ازوالدین‌ اطاعت‌ می‌كند. 
-7 شجاع‌ وصبوراست‌ . 
-8 تمیزاست‌ وپاكیزگی‌ رادوست‌ دارد. 
-9 تكالیف‌ شخصی‌ روزانه‌ خودراشخصŠانجام‌ می‌دهد. 
-10 برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ پشتكار داردوتلاش‌ می‌كند. 
-11 پوشش‌ اسلامی‌ رادوست‌ دارد وآن‌ رارعایت‌ می‌كند. 
-12 اوقات‌ فراغت‌ خودرابافعالیت‌هاوبازی‌ های‌ مناسب‌پرمی‌كند. 
-13 امیدواروبانشاط است‌ وازمواجهه‌ با مشكلات‌ نمی‌هراسد. 
-14 ظاهری‌ آراسته‌ دارد. 
-15 خطاواشتباه‌ دیگران‌ رادرموردخود می‌بخشد. 
-16 برای‌ رفتارهای‌ خودبادیگران‌ دلیل‌ دارد. 
-17 درارتباط بادیگران‌ از كلمات‌ محبت‌ آمیز و دوستانه‌ استفاده‌ می‌كند. 
-18 برای‌ انجام‌ كارهای‌ خود دوستانش‌ رابه‌ زحمت‌ نمی‌اندازد. 
-19 به‌ همكلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظایف‌ یادگیری‌ كمك‌ می‌كند. 
-20 در برابر رفتارهای‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ ورفتار خودرااصلاح‌ می‌كند. 
-21 نظم‌ وانضباط رادرخانه‌ ،مدرسه‌ واجتماع‌ رعایت‌ می‌كند. 
علمی‌ و آموزشی‌ : 
1ـ نسبت‌ به‌ شناخت‌ پدیده‌ها كنجكاواست‌. 
2ـ در فكر كردن‌، شنیدن‌، گفتن‌ و بیان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ كردن‌ مهارت‌ كافی‌دارد. 
3ـ بازبان‌ فارسی‌ آشنایی‌ دارد و می‌تواند ازكتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ كند. 
4ـ به‌ اهمیت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رسانی‌ درزندگی‌ آگاه‌است‌. 
-5 ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ كارها تا حدی‌ می‌داند . 
6ـ مهارت‌های‌ اولیه‌ برای‌ زندگی‌ در جامعه‌ راكسب‌كرده‌است‌. 
-7 با نحوه‌ یادگیری‌ خودتاحدودی‌ آشناست‌. 
8ـ به‌ مطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند است‌. 
فرهنگی‌ هنری‌ : 
-1 به‌ زیبایی‌های‌ طبیعت‌ توجه‌ دارد وهماهنگی‌ آن‌ رادوست‌ دارد. 
-2 در زمینه‌های‌ هنری‌ از زیبایی‌ در پدیده‌های‌ طبیعی‌ الگومی‌گیرد. 
-3 ازمشاهده‌ آثارهنری‌ لذت‌ می‌برد. 
-4 ذوق‌ و خلاقیت‌ هنری‌ خود را در انجام‌ فعالیت‌هانشان‌ می‌دهد. 
-5 سنت‌ها، پدیده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد. 
-6 بابرخی‌ از آثارمعروف‌ هنری‌ آشنا است‌. 
-7 به‌ خواندن‌ اشعاروقصه‌های‌ مناسب‌ علاقه‌منداست‌ . 
-8 برخی‌ از آداب‌ فرهنگی‌ واجتماعی‌ اسلامی‌ - ایرانی‌ رامی‌داند وبرای‌ آنهاارزش‌ قائل‌ است‌ . 
اجتماعی‌: 
1ـ وظایف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسایگان‌ می‌داند. 
2ـ اعضای‌ خانواده‌ خود را دوست‌ می‌دارد و در انجام‌ كارهابه‌آنهاكمك‌ می‌كند. 
-3 به‌ معلمین‌ واولیای‌ مدرسه‌ احترام‌ می‌گذارد. 
4ـ به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ دیگران‌ را رعایت‌ می‌كند. 
5ـ برای‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌های‌ درست‌ تلاش‌ می‌كند. 
-6 همكلاسی‌های‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آنها كمك‌ می‌كند. 
7ـ همكاری‌ با دیگران‌ را دوست‌ دارد. 
-8 دربازی‌ها و فعالیت‌های‌ گروهی‌شركت‌ می‌كند. 
9ـ مقررات‌ مدرسه‌ را می‌داند و به‌ آنها عمل‌ می‌كند. 
10ـ به‌ رعایت‌ مقررات‌ اجتماعی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد. 
11ـ به‌ انجام‌ وظایف‌ و مسئولیت‌هایی‌ كه‌ برعهده‌ او می‌گذارند، پای‌بند است‌. 
12ـ نظرات‌ اصلاحی‌ دیگران‌ را در مورد خود می‌پذیرد. 
-13 اشتباهات‌ دیگران‌ رابارعایت‌ احترام‌ به‌ آنهاتذكر می‌دهد. 
14ـ در برابر خدمت‌ دیگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آنها تشكر می‌كند. 
-15 آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعایت‌ می‌كند. 
-16 خدمت‌ كردن‌ به‌ میهن‌ ومردم‌ خودرادوست‌ دارد. 
زیستی‌ : 
1ـ از حواس‌ خود به‌ خوبی‌ محافظت‌ و استفاده‌ می‌كند. 
-2 در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ واستفاده‌از قوای‌ بدنی‌به‌ درستی‌ عمل‌ می‌كند. 
3ـ بهداشت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را رعایت‌ می‌كند. 
4ـ در حفظ محیط زیست‌ كوشااست‌. 
5ـ با تمرین‌ها وبازی‌های‌ مناسب‌،قابلیت‌های‌ جسمی‌ خویش‌ راافزایش‌می‌دهد. 
6ـ نكات‌ ایمنی‌ را می‌داند و رعایت‌ می‌كند. 
7ـ اهمیت‌ مصونیت‌ دربرابرامراض‌ رادرك‌می‌كند. 
8ـ در حفظ سلامتی‌ خود و دیگران‌ تلاش‌ می‌كند. 
سیاسی‌ : 
1ـنظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را می‌شناسد، به‌ پرچم‌ كشور احترام‌ می‌گذارد و سرود ملی‌ را ازحفظ می‌خواند.
2ـ با زندگی‌ بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آشنا است‌واز اوبه‌ بزرگی‌ یاد می‌كند. 
3ـ اهمیت‌ استقلال‌ وآزادی‌ را در پیشرفت‌ جامعه‌ درك‌ می‌كند. 
-4 به‌ حكومت‌ دینی‌ و ولایت‌ فقیه‌علاقه‌منداست‌. 
5ـ مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بی‌تفاوت‌ نیست‌. 
6ـ اقوام‌ مختلف‌ ایرانی‌ را می‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگی‌ می‌كند. 
-7 افراد عدالتخواه‌ وحق‌ طلب‌ رادوست‌ دارد. 
-8 سران‌ كفار و مشركین‌ صدر اسلام‌ را می‌شناسد و با اعمال‌ آنها نسبت‌ به‌ پیامبر و مسلمین‌آشنا است‌. 
-9 سران‌ كفار و مشركین‌ معاند بااسلام‌ رادرزمان‌ حاضر می‌شناسد. 
-10 با مفهوم‌ وحدت‌ وامنیت‌ ملی‌ آشنااست‌ . 

اقتصادی‌ : 
1ـ كاركردن‌ را دوست‌دارد و به‌افرادی‌ كه‌ كارهای‌ مفیددارنداحترام‌می‌گذارد. 
2ـ وسایل‌ خودراتمیزوسالم‌ نگه‌می‌دارد. 
-3 تن‌پروری‌، بیكاری‌ و راحت‌طلبی‌ را از عوامل‌ شكست‌ فرد وجامعه‌ می‌ داند. 
4ـ در حفظ اموال‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ می‌كوشد و در استفاده‌ از آنها درست‌ عمل‌می‌كند. 
5ـ مالكیت‌ خود و دیگران‌ را تمیز می‌دهد و به‌ مالكیت‌ دیگران‌ احترام‌می‌گذارد. 
6ـ مشاغل‌ و حرف‌ موجود در محیط زندگی‌ خودرامی‌شناسد. 
7ـ به‌ استفاده‌ از تولیدات‌ داخلی‌ علاقه‌مند است‌. 


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دبستان غیر انتفاعی شرافت اولین دبستان غیرانتفاعی پسرانه در شهرستان فریمان است که در مهرماه سال 1390 توسط آقای حسین بهرامی تاسیس و با مدیریت آقای حسین زینلی و کادر آموزشی باتجربه و ساعی افتتاح شد.
آدرس : فریمان-خیابان امام خمینی ره نبش امام خمینی15 تلفن 6228062 0512 همراه 09153236848
سامانه پیامک 300067210002
نویسندگان
نظر سنجی
نظر شما در مورد برنامه ریزی و عملکرد مدیریت و کادر اجرایی آموزشگاه چیست؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


ایران رمان